Erahuvikooli Tarkuseterake õppekava

1.Üldosa
Võõrkeele valdamine on saanud tänapäeval meie kõigi loomulikuks oskuseks.
Seejuures on just inglise keele kõnelemise oskus muutunud peamiseks suhtluskeeleks
pea igas eluvaldkonnas terves maailmas. Tänases avatud maailmas annab inglise
keele oskus võrdse võimaluse Euroopa Liidu küsimustes kaasa rääkida ja erinevate
eluvaldkondade spetsialistidel oma oskusi välisriikides rakendada.
Laste keeleõpe paneb aluse hilisemale keeleoskusele ja annab võimaluse tekitada huvi
teiste kultuuride ja tavade vastu, mis omakorda arendab erinevuste suhtes mõistmist ja
sallivust.
Lapse teadlikkus kasvab erinevaid kultuure jälgides ja seeläbi rikastub tema
kogemusmaailm.
Uurimistulemused näitavad, et kõige viljakam keeleõppepriood on inimese elus 5.-10.
eluaastani, kuna selles vanuses omandab laps teise keele kiiremini, õigema häälduse
ja paremate tulemustega.
Inglise keele õppimisel saadud õpioskused on ka aluseks järgmiste võõrkeelte
omandamisel.

2. Õppetegevuse eesmärgid
Tarkuseterake erahuvikooli põhiülesandeks on koolitada 4 – 7 aastaseid lapsi,
pakkudes neile eakohaseid teadmisi inglise keeles läbi laulmise ja mängulise
tegevuse.
Õppetegevusse on keeleliste osaokustele lisaks integreeritud ka sotsiaalseid ja
emotsionaalseid oskusi arendavad põhimõtted, nagu enesekindlus, teistega hea
läbisaamine, korralikkus, püsivus, optimislikkus.
Sellel kursusel tutvustatakse lastele inglise keelt ja kultuuri, mis avardab laste
silmaringi ja julgustab neid võõrkeelt õppima ja kasutama.
Kogu õppematerjal on lapsekeskse ülesehitusega, vahelduv, rõõmus ja huvitav.
Kasutatakse lastepäraseid laule, mänge ja õpetlikke jutukesi.
Kesksel kohal on suhtlemise – ja õppimisrõõm.
Igas tunnis saab laps töölehe nädala sõnavara, laulude või luuletustega. Iga laps saab
huvikooli poolt töölehtede jaoks spetsiaalse mapi.
Kooli õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks ja koosneb 35 õppenädalast.
Inglise keele õppekava kestvus on 35 nädalat.
Õppetöö toimub septembrikuust maikuu lõpuni.
Õpe toimub tunniplaani alusel rühmatundidena ja üks tund kestab 35 minutit.

3. Õppekava põhimõtted
Õppekava üldosa ja ainekavade koostamisel on järgitud põhimõtteid, mis järgivad
eelpool loetletud hariduse üldeesmärke.
Koolieelikutele mõeldud kursustel on peamine rõhuasetus
mina/kodu/perekond/meie/hea läbisaamine ja suhted kõige ümbritsevaga. Õppetöö
kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära, nende kogemusi, huvisid,
võimeid, väärtushinnanguid ja nende vanusest tulenevalt nende lähimat arengutsooni.