Edasijõudnute ainekava

Õpetuse eesmärgid
Õpilane mõistab lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab vastata lihtsamatele küsimustele
õpitud temaatika ja sõnavara piires.
Praktiseerib omandatud teadmisi ja oskusi suhlemises.

Õppesisu
• Numbrid 13-100
• Värvid
• Kujundid
• Tunded ja tegevused
• Minu pere ja kodukoht
• Omadussõnad
• Mänguasjad
• Ruumi kirjeldus
• Muusikariistad
• Toit
• Hommiku-, lõuna ja õhtusöök
• Sünnipäev
• Lemmikloomad
• Koduloomad, metsloomad
• Meri ja selle elanikud
• Linn
• Ilm
• Riided
• Hobid ja vaba aeg
• Halloween, jõulud, lihavõtted, sõbrapäev

Suhtlusoskused
• Telefoninumbri ütlemine
• Loa palumine, lubamine, keelamine
• Tervitamine ja hüvastijätt
• Vabandamine
• Oma soovi väljendamine ja kaaslase soovi küsimine
• Oma tunnetest rääkimine
• Pöördumine kaaslase poole tema arvamuse teadasaamiseks
• Ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks
• Heakskiidu ja üllatuse väljendamine
• Õnnitlemine ja heade soovide soovimine jõuludeks, uueks aastaks, sõbrapäevaks
• Meeldimise ja mitte meeldimise väljendamine
• Nimisõna (ainsus, mitmus)
• Tegusõnad
• Omadussõnad

Grammatika
• Tegusõnad “ to be”, “ to have”
• Tegusõnade lihtolevik, kestev olevik, käskiv kõneviis, eitus
• Enda/sõbra esitlemine “ I am …”/ “You are…”
• Omadussõnad old, new, hot, cold
• Määrsõnad quiet, noisy
• Küsimused “ What…?”, How much…”, Who is …”, “ Where is …”
• Can/Can’t
• Has , has hot, have, have got
• “ How old are you?”
• Look at…
• I have; she/he has

Kursuse läbinud õpilane on täitnud õppekavas kehtestatud nõuded, mille kohaselt
väljastatakse õpilasele huvikooli poolt tunnistus.