Algajate ainekava

Õpetuse eesmärgid
Õppe eesmärk on panna õpilane huvituma inglise keelest ja inglise keelsete maade
kultuurist.
Õpetada õpilasele õiget inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
Õpilane omandab sõnavara õppekava temaatika piires.
Õpilane mõistab lihsamat, õpitud teemade piires ingliskeelset kõnet.
Tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes.
Saab aru lihtsamatest korraldustest ja toimib vastavalt.
Saab aru lihtsatest küsimustest ja vastab sellele õpitud sõnavara piires.
Kasutab sobivaid viisakusväljendeid.
Teab peast ingliskeelseid laule.

Õppesisu

Teemad:
• Mina, enese tutvustamine, viisakusväljendid
• Mänguasjad
• Värvid
• Numbrid 1-12
• Perekond, sünnipäev
• Puu- ja aedviljad
• Toiduained
• Kehaosad
• Riided
• Loomad
• Aastaajad
• Halloween
• Jõulud
• Sõbrapäev
• Lihavõtted

Suhtlusoskused
• Enda tutvustamine
• Tervitamine ja hüvastijätt
• Palumine ja tänamine
• Millegi ulatamine ja vastuvõtmine
• Ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks
• Meeldimise ja mittemeeldimise väljendid
• Õnnitlemine, soovide soovimine jõuludeks, uueks aastaks, sõbrapäevaks

Grammatika
• Enda tutvustamine “ I am /nimi/
• Asesõnad I, You, He, She, We
• Omadussõnad Suur/väike/, paks/kõhn, ilus/inetu
• Küsimuste moodustamine “ What…”, “How old…”
• Küsimustele vastamine My name is…, It’s a…
• Tegusõnad lihtolevik (I, you, he, it vormid), kestev olevik (küsiv ja käskiv
kõneviis)
• Lausete moodustamine I like…, I love…
• Nimisõnad
• Tegusõnad
• Tema on (he is, she is) poiss ja tüdruk, naissugu, meessugu